Müzesi

Why an Epilepsy Museum? Neden bir epilepsi müzesi?

Virtual tour Go on a virtual tour of the museum! What is a penguin doing in an epilepsy museum??
Take a look at our poster gallery and find out.

Neden bir epilepsi müzesi?

Alman epilepsi müzesi; bildig˘imize göre dünyada ilk defa 1998 yılında Kehl- Kork’ ta kuruldu.
“Edebiyattaki Epilepsinin”; Kehl - Kork’ ta ki  5. toplantısında (kongresinde) müzesinde açılıs¸ı yapıldı.

Bas¸langıçta geçici odalarda kurulan müze, yeni yerine Kehl - Kork’ ta ki  el sanatları  müzesinin 6 odasında kavus¸tu.

>> Epilepsi müzesini s¸öyle bulabilirsiniz.

Neden bir epilepsi müzesi?

Epilepsi müzesinin kurulus¸u; iki önemli düs¸ünceye dayanır: Tarihi geçmis¸ ve s¸imdiki zamana ait düs¸ünceler.

Tarihi geçmis¸e ait sorular, s¸u s¸ekilde sorulabilir:
•    Merak: Epilepsi ve epilepsi hastalarının durumu eskiden nasıldı?
•    Ög˘renmek: Eski devrin tecrübe ve bilgilerinden bir s¸eyler ög˘renebilirmiyiz?
Tarihi geçmis¸: Eski yüz yıllarda   insanların epilepsi ve epilepsililerle ug˘ras¸ıları, bizi; o zamanlardaki zihinsel, sosyal cemiyetlere ait dini ve kültürel akımlara, ilmi durum hakkında kesin bir sonuca götürebilir mi?

Günümüzde müze hakkındaki düs¸üncelerde, iki  arzu yer alır.
•    I˙lmin nakli: Epilepsi hakkında bilgi edinme, ön yargıların azaltılması, s¸imdiki tes¸his ve  tedavilerin ilmi yönden izahı. Bahis konusu olan müzeye konmus¸ olan s¸eylerin ilmi olarak takdimi; ( bu s¸eyler “objeler”ilmi çalıs¸malara temel ve bas¸langıç tes¸kil etmeli).

Kütüphanemizde 17. Yüzyıldan  20. Yüzyıla kadar yazılmıs¸,epilepsiyi içeren 120 nin üzerinde kitap, doktora çalıs¸maları, ilmi makaleler vardır. Bunlar sayesinde  ilgililere nadir temaları iletme olanag˘ı sag˘lanır.


Bir müze,yalnız geçmis¸i ele almakla yetinmemeli, aktif bir s¸ekilde s¸imdi ile de ilgilenmeli,geleceg˘e açık olmalıdır.

Bir müze oldug˘u s¸ekilde kalmamalı, sürekli aras¸tırıcı, hareketli ve verimli olmalı.

Bu durum Kork’ ta ki Alman Epilepsi Müzesi içinde geçerlidir.Gelecek yıllarda sürekli yenilikler ve olumlu gelis¸meler olacag˘ını ümit ediyoruz.

Biz; yapıcı tes¸vik ve teklifler için mütes¸ekkiriz (contact@epilepsiemuseum.de).
back to the beginning of the page...go directly on a virtual tour of the museum!

© German Epilepsymuseum Kork - Museum for epilepsy and the history of epilepsy